Adiuva-Med

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Regulamin wypożyczalni

1. Najemca z chwilą wydania przedmiotu przez Wynajmującego ponosi ryzyko jego przypadkowego uszkodzenia lub utraty.
2. Najemca zobowiązuje się do niedokonywania żadnych przeróbek ani zmian oraz instalowania dodatkowych urządzeń.
3. Najemca oświadcza, że wypożyczony sprzęt jest w dobrym stanie technicznym i będzie go używał zgodnie z jego przeznaczeniem, a także nie będzie oddawał w użyczenie ani najem osobom trzecim w stanie czystym i nie gorszym niż wynikający z normalnego zużycia.
4. Najemca zobowiązuje się do zwrotu wypożyczonego sprzętu w terminie określonym w umowie w stanie czystym i nie gorszym niż wynikający z normalnego zużycia.
5. W przypadku wypożyczenia ssaka medycznego Najemca otrzymuje instrukcję obsługi i użytkowania tego urządzenia i jest zobowiązany stosować się do zaleceń wskazanych w w/w instrukcji.
6. W przypadku wypożyczenia koncentratora tlenu Najemca otrzymuje instrukcję obsługi i użytkowania tego urządzenia i jest zobowiązany stosować się do zaleceń wskazanych w w/w instrukcji.
7. Jeżeli koncentrator tlenu przestanie działać z powodu braku zasilania lub awarii urządzenia, pojawi się alarm akustyczny ostrzegający o konieczności zastosowania rezerwowego źródła tlenu. W przypadku, kiedy pacjent wymaga ciągłego podawania tlenu i brak tlenu może być niebezpieczny dla zdrowia pacjenta, konieczne jest posiadanie przez Najemcę rezerwowego źródła tlenu.
8. W przypadku awarii koncentratora tlenu nie wynikającej z niewłaściwego użytkowania przez Najemcę Wypożyczalnia ADIUVA-MED Krzysztof Józefowicz zobowiązuje się do wymiany sprzętu na sprawny w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii.
9. Najemca potwierdza niniejszym podpisem, iż zapoznał się z Regulaminem Wypożyczalni ADIUVA-MED Krzysztof Józefowicz i przyjmuje je do stosowania oraz nie wnosi zastrzeżeń do stanu wypożyczonego sprzętu.